Iekšējās kārtības noteikumi:

1.     Iekšējās kārtības noteikumu termini:

1.1.             Iznomātājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest of Dreams", reģ. Nr. 42103092548;

1.2.             Telpas - telpas, kas atrodas pēc adreses: Martas ielā 9-2, Rīgā, LV-1011;

1.3.             Nomnieks - Klients, kas izmanto Telpas, uzņemas pilnu atbildību par pasākumu un uz kura vārda ir izrakstīts rēķins par pakalpojumiem.

2.     Telpu pasūtīšanas kārtība:

2.1.             Telpas ir paredzētas lietošanai līdz 15 bērniem un 15 pieaugušajiem. Nomnieks nodrošina vismaz 1 (vienu) pieaugušo uz 15 (piecpadsmit) bērniem.

2.2.             Iznomātājs un Nomnieks vienojas par Telpu izmantošanas datumu un laiku. Pēc pasūtījuma veikšanas Iznomātājs izsniedz rēķinu drošības naudas samaksai. Pēc rēķina apmaksas uzskatāms, ka Puses vienojās par Telpu izmantošanas datumu, laiku saskaņā ar šiem iekšējās kārtības noteikumiem. Apmaksājot rēķinu, Nomnieks apliecina, ka iepazinās ar šiem iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tās saturam, būtībai un apņemas to ievērot.

2.3.             Nomnieks piekrīt, ka Nomniekam ir tiesības vienoties par citu Telpu izmantošanas datumu un laiku, nezaudējot iemaksāto drošības naudu, pie nosacījuma, ka Nomnieks paziņojis par vēlēšanos grozīt Telpu izmantošanas datumu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms rezervētā laika. Drošības nauda ir izmantojama 6 (sešu) mēnešu laikā no atceltā rezervācijas datuma.

2.4.             Nomnieks apņemas ievērot Telpu izmantošanas (nomas) laiku. Nomniekam ir tiesības ierasties 15 (piecpadsmit) minūtes pirms rezervētā laika, lai veiktu Telpu sagatavošanu savam pasākumam. Nomnieka pienākums atbrīvot Telpas noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc nomas laika beigām.

2.5.             Ja Nomnieks neatbrīvo telpas 15 ( piecpadsmit) minūtes pēc pasākuma beigām, Iznomātājam ir tiesības piestādīt soda naudu.

2.6.             Iznomātājs informē Nomnieku un Nomnieks piekrīt, ka pakalpojuma sniegšanas laikā var notikt pasākuma filmēšana. Iznomātājs informē un garantē, ka filmēšanas mērķis ir nepieciešamības gadījumā izmantot video fiksāciju apstākļu noskaidrošanai un pretenzijas izskatīšanai. Iznomātajs garantē, ka video fiksācija netiks izmantota nekādiem citiem mērķiem un nolūkam ne publiskajos, ne privātajos avotos un portālos. Video fiksācija var būt izmantota izņēmuma gadījumos, kad par to konkrēti ir sniegta rakstveida saskaņošana starp Pusēm, vai kad  ir saņemts pieprasījums no attiecīgajām valsts iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

3.     Uzturēšanās kārtība Telpās:

3.1.             Nomniekam ir aizliegts atstāt bērnus bez uzraudzības. Iznomātājs nepiedāvā bērnu aprūpes pakalpojumus.

3.2.             Telpās nedrīkst uzturēties ielas apavos, ielas apavi jānovieto tiem paredzētajā vietā. Telpu aktivitāšu zonā nav atļauts iet apavos, āra virsdrēbēs, ienest lielus, asus un citādi bīstamus priekšmetus. Bērnu ratiņus, skrejriteņus un citus braucamos jānovieto trepju telpā pie durvīm.

3.3.             Bumbu baseinā var atrasties tikai ar zeķēm, maiņas apavus atstājot ārpus bumbu baseina.

3.4.             Spēļu zonā un bumbu baseinā aizliegts atrasties ar ēdieniem (t.sk. košļājamajām gumijām, konfektēm u.c.) un dzērieniem.

3.5.             Kategoriski aizliegts bumbu baseinā braukt kopā ar rotaļlietām, laist rotaļlietas lejā pa kalniņu, mest rotaļlietas, tādejādi radot potenciālas traumas iespēju citiem apmeklētājiem un rotaļlietu salaušanu.

3.6.             Pieaugušajiem ir pienākums pārliecināties, vai bērns māk un ir spējīgs individuāli izmantot trepes, kas ved uz otro stāvu rotaļu zonā. Ja pieaugušais nav par to pārliecinājies, bērns ir jāpavada, pārvietojoties pa trepēm. Pieaugušie apņemas izskaidrot trepju izmantošanas drošības noteikumus (Kāpjot pa trepēm ir jāizmanto abas rokas. Kāpjot pa trepēm netiek pārnestas rotaļlietas, tādējādi palielinot risku nenoturēties. Pa trepēm pārvietojas pa vienam, aizliegts grūstīt un raustīt citus bērnus. Kāpjot lejā, ieteicams pagriezties ar seju pret trepēm.)

3.7.             Telpu izmantošanas laikā pieaugušie ir atbildīgi par bērniem, kas atrodas Telpās un uzņemas atbildību par visām nepilngadīgajām personām Telpās. Ja Telpās atrodas bērni, kuru vecāki neatrodas Telpās, tad atbildību par bērniem uzņemas Nomnieks.

3.8.             Gadījumā, ja Nomnieks apzināti vai neuzmanības dēļ pārkāpj Noteikumu 2.1. punktā paredzēto maksimālo pieaugušo un bērnu skaitu (15+15), Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas lūgt Nomnieku novērst pārkāpumu.

3.9.             Telpu izmantošanas laikā ir aizliegts bojāt Telpu inventāru (t. sk. izmantot konfeti plaukšķenes, sejas krāsas). Nomnieks atbildīgs par savu rīcību un personas rīcību, kura atrodas Telpās, t.sk. par ļaunprātības vai neuzmanības rezultātā Iznomātājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. Šajā gadījumā Nomnieks apņemas segt visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies Iznomātājam.

3.10.         Telpas rotaļu zonā ieiet ar ēdienu, kūkām un dzērieniem ir aizliegts. Nomnieks atbild par šo noteikumu ievērošanu un gadījumā, ja, pārkāpjot šos noteikumus rotaļu zonā inventārs un/vai tā sastāvdaļas ir sasmērētas, sabojātas kā rezultātā turpmāka izmantošana nav iespējama, Nomnieks apņemas kompensēt Iznomātājam SOS tīrīšanas izmaksas, apmaksājot to Iznomātājam klātienē uzreiz vai attiecīgā rēķinā noteiktajā termiņā.

3.11.         Rotaļu mājiņas, kalniņa un baseina zona paredzētas spēlēšanai tikai bērniem līdz 10 (desmit) gadu vecumam. Gadījumā, ja, pārkāpjot šo noteikumu tiks bojātas mēbeles, inventārs, Nomnieks apņemas nekavējoties atlīdzināt Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar Iznomātāja veikto aprēķinu, veicot maksājumu Iznomātājam klātienē uzreiz vai attiecīgā rēķinā noteiktajā termiņā.

3.12.         Telpās kategoriski aizliegts smēķēt un lietot narkotiskās vielas, kā arī atrasties narkotisko vielu iespaidā.

3.13.         Telpās ir aizliegts veikt trikus, karāties laukā no augšējiem logiem, liekties pāri malām vai lēkt no slīdkalniņa augšas, mest kūleņus un veikt citus akrobātiskus trikus bumbu baseinā. Aizliegts uzturēties bumbu baseinā ar brillēm un citām plīstošām detaļām.

3.14.         Ikviens, kas neievēro šos iekšējos kārtības noteikumus, traucē citiem, ir agresīvs, bojā Iznomātāja mantu, inventāru vai noformējumu, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību vai pakļauj to briesmām, var tikt lūgts nekavējoties pamest studijas Telpas.

3.15.         Telpā nedrīkst izmantot sveces un dūmojošus elementus, izņemot speciālās tortes svecītes. Pirms sveču izmantošanas nepieciešams saņemt Iznomātāja akceptu.

4.     Pušu tiesības un pienākumi:

4.1.             Iznomātājs apņemas pirms un pēc Telpu izmantošanas:

4.1.1.        Sakārtot un iztīrīt Telpas;

4.1.2.        Veikt Bumbu baseina pārbaudi ar mērķi konstatēt neatbilstošās lietas;

4.2.             Par papildus samaksu Iznomātājs veic galda klāšanu, nodrošina dzērienus (siltos un aukstos), balonus, dekorācijas, aktivitātes pasākumā.  Puses var vienoties arī par citiem papildus pakalpojumiem.

4.3.             Iznomātājs neuzņemas atbildību par atstātām, nozaudētām, nozagtām vai sabojātām mantām. Telpās atrastās un nozaudētās vai aizmirstās mantas tiek uzglabātas 4 (četras) nedēļas, pēc tam tās tiek nodotas labdarībai vai izmestas.

4.4.             Veicot Telpas nomas pasūtījumu un apmaksājot rēķinu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem iekšējās kārtības noteikumiem un apzinās iespējamās traumas un sekas, kas var rasties Telpu kā izklaides centra apmeklējuma rezultātā un uzņemas par to atbildību.

4.5.             Nomnieks apņemas iepazīstināt visas personas, t.sk. bērnus ar iekšējās kārtības noteikumiem un nodrošināt to izpildi.

4.6.             Iznomātājs nav atbildīgs par iespējamiem nelaimes gadījumiem,izņemot, ja tie radušies Telpu aprīkojuma bojājumu dēļ.

4.7.             Iznomātājam ir tiesības pieprasīt samaksu par tīši sabojāto inventāru, un Nomniekam ir pienākums to kompensēt.

4.8.             Nomnieks var izteikt pretenzijas par pasākuma trūkumiem un nepilnībām rakstiski, paskaidrojot to objektivitāti ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pasākuma beigām. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā pretenzijas netika izteiktas, uzskatāms, ka Nomnieks ir apmierināts ar pasākumu un saņēma pakalpojumu pilnā apmērā.

4.9.             Visus strīdus par sniegto un saņemto pakalpojumu Iznomātājs un Nomnieks apņemas risināt pārrunu ceļā, bet gadījumā, ja atrisināt strīdu mierīga ceļā nav iespējams, Puses vienojas par to, ka strīds tiks nodots izskatīšanai Rīgas Pastāvīgā Šķīrējtiesa, reģ.Nr. 40003759884, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu.

5.     Ieteikumi no Iznomātāja:

5.1.             Pirms iekāpšanas bumbu baseinā noņemt rotaslietas, stīpiņas, izņemt no kabatām telefonus un citus priekšmetus, novietot tos pie savām personiskajām mantām vai citā drošā vietā.

5.2.             Izskaidrot bērniem slīdkalniņa izmantošanas kārtību – braukt pa vienam, pārliecināties vai iepriekšējais braucējs ir pagājis malā, nestāvēt kājās, nelēkt no kalniņa augšas, negrūst citus bērnus, nemest mantas, negrūstīties.

5.3.             Slīdkalniņš ir paredzēts izmantošanai tikai bērniem līdz 10gadu vecumam, nevis pieaugušajiem.

5.4.             Telpās ir ērti bērniem izmantot zeķītes ar neslīdošu pārklājumu pēdas daļā. Pirms Telpu apmeklēšanas jāpārliecinās, vai bērna apģērbs ir piemērots, vai kabatās neatrodas kādi priekšmeti. Garas auklas vai gumijas pie apģērba var aizķerties aiz priekšmetiem, traumējot bērnu.

5.5.             Telpās ir pieejami stikla trauki, taču bērniem iesākam izmantošanai papīra šķīvjus un glāzes, lai izvairītos no saplīšanas riskiem.

5.6.             Iesakām parūpēties par maiņas apģērbu, ja meitenēm plānotas ļoti kuplas un garas balles kleitas, jo tās apgrūtina gan šļūkšanu pa slīdkalniņu, gan kāpšanu pa trepēm.

6.     Nomnieka apliecinājumi un garantijas:

6.1.             Iepazīstoties un akceptējot šo apliecinājumu, Nomnieks apliecina un piekrīt iekšējās kārtības noteikumiem. Nomnieks apliecina, ka gadījumā, ja Nomnieks nav bērnu vecāks vai aizbildnis, bērnu vecāki vai aizbildņi ir pilnvarojuši Nomnieku parakstīt šo apliecinājumu un vecāki piekrīt, ka bērns apmeklēs svinību Telpas.

6.2.             Nomnieks apliecina, ka ir informēts, ka Iznomātājs  ir atbildīgs tikai un vienīgi par LR normatīvajiem aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu.

6.3.             Nomnieks apliecina, ka iepazinies ar noteikumiem un piekrīt ievērot tos. Nomnieks apņemas nodrošināt, ka noteikumi tiks izskaidroti bērniem. Nomnieks uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar šo noteikumu  neievērošanu un iespējamo/potenciālo traumu/zaudējumu iestāšanos noteikumu neievērošanas gadījumā.

6.4.             Nomnieks un Nomnieka aizbildnībā/pilnvarojumā nodotie bērni piekrīt un apņemas atrakcijas lietot uzmanīgi un atbildīgi, nebojājot tās. Nomnieks un Nomnieka aizbildnībā/pilnvarojumā nodotie bērni saprot, ka noteikumu neievērošana var būt bīstama paša veselībai un citu apmeklētāju veselībai.

6.5.             Nomnieks apliecina un piekrīt, ka Telpu izmantošanā paredzētās aktivitātes prasa mērena līmeņa fizisko sagatavotību. Nomnieks apliecina, ka Nomniekam nav zināmi veselības traucējumi bērniem, lai Telpas nebūtu izmantojamas un tās varētu nodarīt kaitējumu. Nomnieks apzinās bērnu fizisko sagatavotību un uzņemas pilnu atbildību par iespējamām veselības problēmām, tai skaitā, gūtajām traumām (veselības jautājumos).

6.6.             Ja notiek negadījums, kurā iesaistīts Nomnieks vai bērns (-i), vai cits apmeklētājs, Nomnieks apliecina un piekrīt, ka Iznomātājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru tiešu vai netiešu zaudējumu nodarīšanu, kas radušies gūstot traumu Telpu apmeklēšanas laikā, izņemot, ja tie radušies Telpu aprīkojuma bojājumu dēļ un ja Telpu bojājums nav radies Nomnieka dēļ, noteikumu neievērošanas rezultātā. Šajā sakarā Nomnieks atsakās arī turpmāk celt pretenzijas pret Iznomātāju.

6.7.             Nomnieks apliecina, ka Nomniekam ir 18 gadi un Nomnieks izlasījis un piekrīt iekšējas kārtības noteikumiem. Nomnieks apliecina, ka ir iepazīstināts un ka Nomnieka sniegta informācija patiesa un pareiza.